Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 


- Komu - Ing. Adam Slávik, Fr. Hečku 66, 971 01 Prievidza / mosswood.sk@gmail.com

- Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar :

- Dátum objednania/dátum prijatia (*) :

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) :

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) :

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.....................................

- Dátum ...........................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.